Artykuły

Skuteczny zespół w biznesie

skuteczny zespół, współpraca, biznes

Skuteczna praca zespołowa jest nie lada sztuką, która potrafi przynosić ogromne korzyści. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy rozumieją jej istotę i umiejętnie wykorzystują wiedzę o zespołach. Poniżej przedstawiam cztery skuteczne modele pracy zespołowej, opisane przez M. Belbina, autora pomysłowych badań, którym poświęcił wiele lat pracy, skupiając się na strukturze i skuteczności zespołów zarządzających*.
 

Zespół mieszany

Zdaniem Belbina najlepszy z zespołów. Badania wskazują na jego największą skuteczność, choć w rzeczywistości jest trudny do zorganizowania. Jego struktura zakłada dużą różnorodność. Członkowie idealnego zespołu powinni uzupełniać się pod względem pełnionych ról, tak by w jego składzie znajdował się dobrze zarządzający lider, inteligentny i pomysłowy kreator, obiektywny i rzeczowy krytyk oraz inni członkowie, gotowi do pełnienia rozmaitych funkcji, chętni do opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań. Będą to więc zarówno pełni zapału i szybcy w działaniu ekstrawertycy, jak i wnikliwi i sumienni perfekcjoniści, zdolni do doprowadzania podjętych działań do końca. Dobry zespół pozwala, by jego członkowie podejmowali role, w których się odnajdują i potrafią efektywnie pracować, jednocześnie nie wchodząc sobie w drogę. Na przykład jedna, wyjątkowo inteligentna i kreatywna osoba jest niezmiernie potrzeba, lecz dwie (potencjalnie ze sobą rywalizujące) to najczęściej za dużo. Do skuteczności zespołu przyczynia się także świadomość jego konstrukcji oraz silnych i słabych stron. Jeśli zespół (a przede wszystkim jego przywódca i koordynator) posiada taką samowiedzę, może umiejętnie wykorzystywać atuty i rekompensować braki.

 

„Stabilni ekstrawertycy”

Drugi skuteczny zespół posiada mniej skomplikowany skład, a mimo to jest zdolny do osiągania dobrych wyników i stabilnej, pełnej zaangażowania pracy. Mowa tutaj o gronie kooperatywnych, otwartych i entuzjastycznych osób, dobrze sprawdzających się w nawiązywaniu kontaktów i pracy zespołowej, a ponadto bystrych, pracowitych i sprawnych w działaniu. Ich cechy pozwalają na przystosowanie się do różnych okoliczności i pełnienie rozmaitych ról w ścisłej współpracy z innymi członkami zespołu. W takiej grupie panuje zazwyczaj korzystna, optymistyczna atmosfera. Gdy jednak nastrój staje się zbyt euforyczny (i mało adekwatny do realiów), przydaje się silna, motywująca i trzymająca rękę na pulsie osobowość energicznego lidera. Zdaje się, że ten model zespołu jest bardziej niż pierwszy rozpowszechniony w realiach biznesowych. Stabilni emocjonalnie, elastyczni i kooperatywni ekstrawertycy są chętnie poszukiwaną grupą pracowników, którą łatwo zarządzać i nietrudno zrekrutować.

 

Dominujący przywódca

Gdy zespół skupia się wokół lidera-gwiazdy, który dzięki swoim talentom, pozycji czy osobowości znacznie przewyższa w pracy pozostałych członków, często dochodzi do całkowitego przejęcia przez niego kontroli. Zespół taki potrafi działać bardzo sprawnie, charakteryzuje się spójnością i jest zdolny do osiągania licznych sukcesów, jednak przy każdym błędzie przywódcy może równie szybko spaść z piedestału. Nieraz porażka bywa tak samo prawdopodobna jak zwycięstwo, gdyż wszystko opiera się na decyzjach i wizji jednej osoby.

 

Najlepsi z najlepszych

Ostatnim modelem, który może odznaczać się skutecznością jest zespół złożony z wybitnych, niezwykle inteligentnych i zdolnych osób. Choć mogłoby się wydawać, że ten typ będzie przewyższał wszystkie inne, okazuje się jednak, że jest inaczej. Zespół gwiazd może, ale wcale nie musi, być bardziej skuteczny od pozostałych. Słabym punktem jest tutaj sama praca zespołowa, która w gronie nieprzeciętnych osób staje się trudna. Każdy z członków ma swoją własną wizję działania i sposoby rozwiązywania problemów. Niechętnie rezygnuje z własnych pomysłów i podporządkowuje się zaleceniom innych. W ten sposób zespół, posiadający tak wiele atutów, często nie jest w stanie ich wykorzystać. Pomocą w skoordynowaniu działań i wykorzystaniu zasobów może być umiejętny lider, którego autorytet będzie uznawany przez wszystkich członków zespołu.

 

*Zainteresowanych odsyłam do literatury: M. Belbin, „Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek”.