Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Psyche scriptum, dostępny pod adresem internetowym: https://psychescriptum.pl/sklep/, prowadzony jest przez Annę Frąc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Frąc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5742063412, REGON 368640480.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących/Użytkowników korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów o dostarczenie treści cyfrowych z Kupującym za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługi drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

1. Kupujący/Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Frąc, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5742063412, REGON 368640480.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:  https://psychescriptum.pl/sklep/.

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu płatności.

8Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

9. Produkt – dostępna w Sklepie treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Kupującym a Sprzedawcą.

10. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Adama Mickiewicza 63, 42-100 Kłobuck.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@psychescriptum.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 579 632 450.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 41 1950 0001 2006 0044 3839 0001.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówień na Produkty, oraz do prawidłowego korzystania z zakupionych Produktów potrzebne są:

a. urządzenie końcowe ze standardowym systemem operacyjnym, dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Opera, Google Chrome lub inna,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiednik,

e. pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik.

2. W razie problemu z uruchomieniem pliku zawierającego zakupiony Produkt, Kupujący proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.

3. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z Produktu.

§ 5
Informacje ogólne i usługi elektroniczne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Sprzedawca wystawia fakturę bez VAT (nie wystawia faktury VAT).

4. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

5. Dostawa produktów elektronicznych jest bezpłatna.

6. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Do usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę zaliczają się: Formularz zamówienia, newsletter, formularz kontaktowy. 

7. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie na rzecz Kupującego.

8. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się, gdy Kupujący dodaje pierwszy Produkt do Koszyka w Sklepie internetowym.

9. Zapisując się do newslettera (wypełniając i przesyłając formularz zapisu do newslettera), Użytkownik staje się odbiorcą usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu przez Sprzedawcę na jego adres e-mail wiadomości o produktach i promocjach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z newslettera, klikając w przycisk rezygnacji dostępny w każdej otrzymywanej w ramach newslettera wiadomości lub zgłaszając takie żądanie Sprzedawcy.

10. Korzystanie z formularza kontaktowego polega na wysyłaniu do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem gotowego formularza, w który Użytkownik wpisuje swój adres e-mail oraz wiadomość kierowaną do Sprzedawcy.

11. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

12. Użytkownik może zgłaszać reklamacje w związku z korzystaniem z usług elektronicznych. Reklamacje mogą być wysyłane do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej lub przysyłane w wersji pisemnej. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis problemu, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny Użytkownika składającego reklamację.

13. Sprzedawca rozpatrzy każdą reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.

b. Wypełnić Formularz zamówienia.

c. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”. 

d. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie. 

§ 7
Płatność 

1. Informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz są prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. Dostępne metody płatności to: szybki przelew elektroniczny.

3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com. Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).

4. Zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu może dokonać wyłącznie Kupujący posiadający miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie Polski.

§ 8
Wykonanie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

1. Zawarcie Umowy między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu oraz po skutecznym dokonaniu przez Kupującego płatności za Zamówienie. 

2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu. Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

3. Zakupiony przez Kupującego Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Kupującego wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy złożenie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 

4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10
Reklamacja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

2. Kupujący może zgłaszać reklamacje zakupionego Produktu lub też procesu zakupowego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z reklamacją.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://psychescriptum.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Miejscowość, data
.………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
Imię i nazwisko
Adres

.………………………………………
……………………………………….
……………………………………….
Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych następujących produktów elektronicznych(*) ………………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….

..……………………………
Podpis
(gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić